Moderaterna hamnar i SD:s backspegel i flera nya mätningar

Bild: Youtube

Sverigedemokraterna har gått framåt i flera opinionsmätningar 2023 och Aftonbladet/Demoskops senaste mätning är inget undantag. I mätningen ökar SD med blyga 0,6 procentenheter – men Moderaterna backar med 1,4. Det är hela 8 mandat vilket resulterar att de två partierna är lika stora även om SD leder med pyttesmå 0,1 i procentenheter. Vi har tidigare sett att M rusat förbi SD i ett flertal mätningar, men nu går det åt motsatt håll.

Moderaterna är inte det enda partiet som har fått dystra siffror i mätningen: Liberalerna har 2,4% av väljarnas stöd och hamnar en bra bit under spärren. För Miljöpartiet ser det lite ljusare ut där man stöttas av 3,8% av väljarna och sett en ökning på 0,7 procentenheter. Förutsatt att MP når spärren så har V+S+MP+C ett bekvämt övertag över Tidöpartierna.

SVT:s väljarbarometer från okt 2023 är siffrorna ännu värre för Moderaterna som ligger på 17,5% jämfört med SD:s 20,2%. Även här ser det dystert ut för högerblocket som riskerar tappa både L och KD medan C och MP ser ut att precis klara spärren.

Trenden fortsätter i Indikator Opinions opinionsundersökning för september 2023 där siffrorna återigen ger SD ett nätt försprång om 0,6 procentenheter. Samtidigt fortsätter Socialdemokraterna visa starka siffror i alla 3 undersökningar där man som värst ligger på 36,5%.

 

Vad påverkar betting odds för nationella val?

Betting och val

Vi ska prata om ett fascinerande fenomen som blivit alltmer framträdande under nationella val – betting odds på val. Det kan verka oväntat, men detta är en verklighet där folk från alla hörn av världen placerar sina vad på valresultat. Denna utveckling erbjuder inte bara chans till ekonomisk framgång för de som satsar, det erbjuder också nya perspektiv på hur olika kandidater och partier uppfattas av allmänheten.

När det kommer till att påverka utfallet av nationella val, spelar politiska partier och deras kandidater utan tvekan en central roll. Denna roll definieras av några avgörande faktorer: partiets rykte, politiska plattformar, kandidaternas karisma, tidigare prestationer och offentliga image. Allt detta återspeglas naturligtvis i betting.

Partiernas rykte och politiska plattformar

Ett partis rykte kan ofta föregå det och forma väljarnas uppfattning innan en kandidat ens introduceras. Etablerade partier med en historia av politiska framgångar tenderar att ha en konkurrensfördel, eftersom väljarna har förtroende för deras erfarenhet och stabilitet.

Politiska plattformar erbjuder en klar vision för framtiden och påverkar direkt väljarnas beslutsprocess. Partier som kan formulera omfattande, pragmatiska och tilltalande politiska planer har större chans att vinna väljarnas gillande och därmed påverka valresultatet till sin fördel.

Kandidaterna: Karisma, meriter och offentlig bild

Kandidaterna gestaltar sina respektive partier, och deras personliga attribut kan betydligt påverka valutgången. Karisma är en central faktor, då kandidater som kan inspirera och skapa band med väljarna ofta får övertag i politiska strider.

Också kandidatens meritförteckning granskas noga. Bevisad politisk skicklighet kan förstärka en kandidats dragningskraft, medan inkompetens eller skandaler snabbt kan underminera allmänhetens förtroende.

Till sist spelar en kandidats offentliga bild – hur de ses av allmänheten – en avgörande roll. Detta inkluderar deras integritet, ledarstil och eventuella märkvärdiga framgångar eller misslyckanden.

Sammanfattningsvis påverkas sannolikheten för nationella valresultat till stor del av de politiska partiernas dynamik och kandidaternas personlighet. Dessa faktorer bidrar till det komplexa och ständigt föränderliga politiska landskapet.

Påverkan av det sociopolitiska klimatet

Näst på tur kommer vi att dyka djupare in i hur det sociopolitiska klimatet, inklusive faktorer som ekonomiska förhållanden, social oro och nationella säkerhetsfrågor, kan påverka oddsen i nationella val.

Effekterna av det sociopolitiska klimatet

Det sociopolitiska klimatet i ett land under en valperiod kan ha en betydande inverkan på oddsen för nationella val. Denna påverkan kan ses i termer av landets ekonomiska situation, nivån av social oro, nationella säkerhetsfrågor och allmänhetens generella syn på regeringens prestationer.

Ekonomiska förutsättningar

En nations ekonomiska tillstånd spelar ofta en central roll när det kommer till att bestämma oddsen för valresultat. Historiskt sett har etablerade politiker lyckats bra under perioder av ekonomisk blomstring och haft det svårare när ekonomin är i en nedåtgående fas. Väljarna tenderar att koppla sitt personliga ekonomiska välbefinnande till den rådande administrationens ekonomiska politik. Låt oss titta på exempel från de mest färgstarka och minnesvärda presidentvalskampanjerna, och det är naturligtvis i USA. Detta blev tydligt i det amerikanska presidentvalet 1992 då den sittande presidenten George H.W. Bush stod inför en recession, vilket många anser bidrog till Bill Clintons seger.

Social oro och nationell säkerhet

På liknande vis kan intensiteten av social oro och uppfattade hot mot nationell säkerhet påverka hur folk röstar. I perioder av omfattande social oro tenderar väljarna att luta sig mot kandidater som de anser kan återinföra ordning och stabilitet. Detta fenomen var synligt under det amerikanska presidentvalet 1968, mitt i tumultet för medborgerliga rättigheter, där Richard Nixons kampanj för “lag och ordning” vann stort stöd bland väljarna.

Media och allmän opinion

Mediernas och opinionsundersökningarnas förmåga att både formgiva och reflektera oddsen för nationella val är enorm. Dessa två faktorer spelar en avgörande roll i formandet av vallandskapet, och deras effekter är långtgående och nyanserade.

Kraften i mediaberättelser

Media, både traditionella och digitala, är huvudsakliga informationskällor för medborgarna. De berättelser som medierna skapar kan i hög grad påverka människors uppfattning om en kandidat eller ett politiskt parti, och därmed deras röstningsbeteende. Ta till exempel det amerikanska presidentvalet 2016, där den kontinuerliga mediebevakningen av Donald Trump, trots att den ofta var negativ, gynnade honom genom att hålla honom i fokus och göra honom till en central figur i valdiskursen.

Medielandskapet har genomgått en betydande omvandling tack vare framväxten av sociala medieplattformar såsom Twitter och Facebook. Dessa plattformar fungerar som demokratiserande verktyg som ger allmänheten möjlighet att engagera sig i politiska diskussioner, sprida information och skapa gemensamma narrativ. Men de ger också utrymme för felaktig information och propaganda, vilket kan påverka allmänhetens uppfattning och påverka valresultat.

Opinionsundersökningar – Reflektera och formge allmänhetens åsikt

Opinionsundersökningar har en dubbel funktion. De speglar allmänhetens inställning till kandidater, politiska program och upplevda resultat. Men, de kan också påverka allmänhetens uppfattning genom att skapa en flockmentalitet, där väljare kan vara benägna att stödja en kandidat som leder i opinionsundersökningarna och anta att majoritetens åsikt måste vara den rätta.

Opinionsundersökningarnas tillförlitlighet har dock ifrågasatts på grund av framträdande fall där de inte lyckats förutse valresultat, som t.ex. Brexit-omröstningen och det amerikanska presidentvalet 2016. Oavsett detta är deras inflytande när det gäller att forma väljares uppfattning och skapa momentum för kandidater obestridligt.

Faktorer som påverkar oddsen för nationella val

Odds för nationella val påverkas av många olika faktorer, men två framträdande sådana är kampanjfinansiering och det rådande valsystemet. Låt oss undersöka dessa två viktiga faktorer separat.

Pengar gör skillnad

Den finansiella grunden för en kampanj spelar en avgörande roll för chanserna att vinna valet, men dess inflytande är nyanserat. En vanlig missuppfattning är att den sida som spenderar mest pengar alltid vinner. Relationen mellan kampanjfinansiering och valframgång är dock mer komplex.

I en tävling med verklig konkurrens kan finansiella resurser bidra till att öka en kandidats synlighet och räckvidd bland väljare, vilket kan påverka valresultatet. Men sambandet mellan kampanjutgifter och valframgång varierar betydligt. I vissa fall har kandidater med mindre resurser vunnit över mer välbefinansierade motståndare. Noterbart nog, enligt en Washington Post studie, kan en enda dollar påverka upp till tio röster i ett jämnt val. Finansiell styrka garanterar alltså inte seger, men kan vara avgörande i ett jämnt val.

Valsystem

Valsystemets utformning är en vital komponent som påverkar valoddsen på nationell nivå. Denna faktor har en tendens att hamna i skuggan av mer uppenbara aspekter i den bredare debatten, men för att på djupet förstå valoddsen är den oumbärlig.

Det finns två dominerande typer av valsystem: “Först till kvarn” och “proportionell representation”. Inom ett “Först till kvarn”-system, applicerat i länder som Storbritannien och USA, segrar de kandidater som får flest röster i en specifik valkrets, oberoende av om de uppnår absolut majoritet eller inte. Detta resulterar ofta i starka partisystem och tydliga vinnare, men kan även leda till överrepresentation av det vinnande partiet.

Å andra sidan, i ett system med proportionell representation, som tillämpas i länder som Tyskland och Nya Zeeland, får partierna mandat i proportion till antalet röster de erhållit. Detta gynnar ett flerpartisystem med en mer balanserad representation, men det kan också resultera i fler koalitionsregeringar och potentiellt mindre beslutsamt ledarskap.

Varje system har sin egen inverkan på de nationella valoddsen och formar unika politiska landskap. Genom att förstå dessa systematiska påverkansfaktorer kan vi få en mer precisa uppfattning om vad som driver de nationella valoddsen.

När vi lyfter blicken från kampanjfinansiering och valsystem, avtäcker vi ett komplext samspel mellan faktorer som i stor utsträckning bidrar till att forma odds för nationella valresultat.

Framväxande trender

Med den ständiga utvecklingen inom valpolitiken har nya trender, särskilt digitala kampanjer och dataanalyser, blivit betydande faktorer i valoddsen på nationell nivå. Dessa verktyg möjliggör för politiska partier och kandidater att engagera väljarna på ett mer riktat och personligt sätt, vilket potentiellt kan förändra valresultaten.

Digitala kampanjer

Digitala kampanjer har omformat spelplanen för nationella val. Politiska partier och kandidater använder nu diverse onlineplattformar, från sociala medier till e-postmarknadsföring, för att nå väljarna direkt. Detta inte bara expanderar deras räckvidd, utan gör också kommunikationen mer personlig. Kampanjmeddelanden kan nu skräddarsys efter specifika väljargruppers intressen, preferenser och demografiska profil, vilket kan öka valdeltagandet bland dessa grupper och därmed påverka valresultatet.

Kraften i dataanalys

Dataanalys har, tillsammans med digitala kampanjer, blivit en avgörande faktor i valpolitiken. Genom noggrann analys av väljardata, inklusive demografisk information, tidigare röstningsmönster och online-engagemang, kan kampanjer få en djupare förståelse för väljarbeteende, preferenser och åsikter. Sådana insikter möjliggör finjustering av kampanjstrategier och budskap som resonanserar med olika väljarsegment, och kan därför påverka valoddsen till deras fördel.

Microtargeting

Microtargeting är en innovativ strategi som har växt fram ur dataanalys. Det handlar om att identifiera specifika väljarsegment som sannolikt kommer att vara mottagliga för en kampanjs budskap, och rikta in sig på dem med personliga annonser, e-postmeddelanden och sociala medier innehåll. Genom att rikta resurserna mot de mest övertygande väljarna kan kampanjer maximera effekten av sina ansträngningar och potentiellt tippa valoddsen till deras fördel.

Det digitala svärdet med två egg

Det är väsentligt att komma ihåg att den digitala sfären, likt alla andra verktyg, kan vara ett svärd med två egg. Även om den erbjuder skräddarsydda meddelanden och en rikedom av insikter om väljarna, banar den också väg för spridning av missvisande information. Kritiker argumenterar att den ökade individualiseringen kan leda till manipulation av väljarnas uppfattningar och distribution av falska nyheter, vilket utgör betydande utmaningar för valens integritet.

Genom dessa framväxande trender framträder det klart att digitala kampanjer och dataanalys revolutionerar sannolikheten för nationella val, vilket visar hur valpolitiken utvecklas.

Slutsats

När vi knyter samman trådarna från vår diskussion, upptäcker vi att sannolikheten för nationella val påverkas av ett komplext samspel mellan många faktorer. Vi har belyst kandidaternas karisma, partistyrka, det ekonomiska klimatet och det sociopolitiska landskapet, bland många andra. Var och en av dessa faktorer, även om de är betydelsefulla individuellt, fungerar inte i isolering. Deras kombinerade effekt formar slutligen vallandskapet och påverkar kandidaternas sannolikhet i nationella val.

Inträdet av digitala kampanjer och dataanalys har tillfört ytterligare ett lager till denna komplicerade dynamik. Denna trend understryker den föränderliga naturen hos politiska kampanjer och de faktorer som påverkar deras utfall. Med digitala plattformar, mikro-målgruppsinriktning och det ständiga problemet med missvisande information, fortsätter valsfären att förändras i en snabb takt.

Detta komplexa och ständigt föränderliga landskap kräver kontinuerlig forskning och granskning. Att förstå vad som påverkar sannolikheten för nationella val är inte en statisk studie, utan en dynamisk, ständigt utvecklande berättelse som speglar vår föränderliga värld. Framtiden för valstudier lovar att vara lika komplex och fascinerande som dess förflutna och nuvarande.

Daniel Sonesson är Medborgerlig Samlings nya partiledare

Foto: YouTube

Under Medborgerlig Samlings riksstämma 2023 valde stämman Daniel Sonesson till ny partiledare. Han tar över efter Ilan Sadé som suttit på partiledarposten sedan 2016. Sonesson har många års erfarenhet i näringslivet och är VD och Koncernchef i Quickbit.

MED är ett parti som bland annat driver frågor som minskad byråkrati för företagare och att kraftigt sänka skattetrycket. I riksdagsvalet 2022 fick partiet 0,20% av rösterna och blev det tredje största partiet utanför riksdagen. I kommunvalen 2022 så lyckades partiet ta 11 mandat i fem kommuner.

Nästa val som MED ställer upp i är EU-valet den 9 juni 2024.

Francis Suarez drar sig ur Republikanernas primärvalskampanj

Foto: YouTube

I racet om att bli Republikanernas presidentkandidat kastar nu Francis Suarez, borgmästare i Miami, in handduken. Hans besked om att inte längre försöka bli Republikanernas kandidat till presidentposten kommer drygt två månader efter att han gav sig in i primärvalskampanjen.

Enligt spelbolaget Betsson så är Donald Trump just nu oddsfavorit som segrare i primärvalet. Bland andra republikanska namn så finns Vivek Ramaswamy, Ron DeSantis, Glenn Youngkin, Tim Scott med flera.

Presidentvalet är planerat att äga rum tisdag den 5 november 2024.

Fredrik Lindgren slutade på andra plats i Lettlands GP

Speedwaystjärnan Fredrik Lindgren slutade på andra plats i Lettlands GP som gick av stapeln förra helgen. Det var den polske Bartosz Zmarzlik som tog hem guldet. Finalen var full av dramatik och i det första startförsöket så kraschade Lindgren ganska omgående, och racet fick börja om. Vid omstartet så flög en del av från svenskens motorcykel, vilket gjorde att man fick ha ytterligare en omstart.

Bland andra svenskar hittar vi Kim Nilsson slutade på 14:e plats. Nästa deltävling tar plats i Storbritannien.

Fakta om speedway

Speedway är en motorsport som har sina rötter i början av 1900-talet och har sedan dess vuxit till en populär och adrenalinfylld gren. Ursprungligen föddes sporten i Storbritannien och USA och spreds sig sedan till andra delar av världen. En karakteristisk och spännande aspekt av speedway är dess unika motorcyklar. Dessa specialanpassade motorcyklar saknar bromsar och har en enkel växellåda med vanligtvis bara en växel. Däcken är breda och robusta för att ge förarna optimalt grepp på den lösa underlaget som banorna består av.

Speedwaybanor är kortare än traditionella motorbanor och har en oval form. De varierar i storlek, men generellt sett är en bana ungefär 260-425 meter lång. Den lösa ytan av grus eller sand gör det möjligt för förarna att sladda och glida genom kurvorna, och detta skapar spektakulära manövrar och dramatiska omkörningar under loppen. Startprocedurer är explosiva och spännande, där förarna står på linje och när startljuset slocknar, accelererar de med full kraft.

Ett typiskt speedwaylopp består av flera “heat” där fyra förare tävlar mot varandra. Poäng fördelas baserat på placering, och den förare med högst poängsumma vinner tävlingen. Utöver individuella tävlingar finns det också lagbaserade tävlingar, där klubbar tävlar mot varandra i en lagserie. För att säkerställa säkerheten bär förarna skyddsutrustning, inklusive hjälm, handskar, stövlar och skyddskläder, med tanke på sportens höga hastigheter och närkontakten mellan förarna.

Speedway har blivit populärt i flera länder runt om i världen, inklusive Storbritannien, Sverige, Polen, Danmark, Australien och USA. Det internationella tävlingsschemat inkluderar evenemang som Speedway World Cup och individuella Speedway Grand Prix, där förare från olika länder tävlar om titeln. Sporten lockar inte bara utövare utan även en hängiven publik som uppskattar de dramatiska och intensiva loppen som speedway erbjuder. Vissa tycker även att betting på speedway är spännande.

 

Nästa månad drar Svenska Superligan igång

Svenska Superligan

Foto: YouTube

I mitten av september är det premiär för Svenska Superligan säsong 2023/2024. Detta är såklart underbara nyheter för alla bandyälskare där ute. Om du är intresserad av att se spelschemat så finns det att hitta på SSL:s hemsida. Ett kul tillskott till Svenska Superligan i innebandy för herrar är att Nykvarns IF är med för första gången. Det är en stor bedrift att klubben lyckat ta sig till SSL men frågan är om man kommer lyckas hålla sig kvar. Det blir en rejäl utmaning och säsongen kommer bli väldigt spännande att följa.

Fakta om Svenska Superligan

Svenska Superligan (SSL) i innebandy är den högsta divisionen för både herrar och damer i Sverige. Det är den mest prestigefyllda och konkurrenskraftiga innebandyligan i landet. SSL bildades 1995 för herrar och 2007 för damer.

I SSL spelar de bästa innebandyklubbarna i Sverige mot varandra under säsongen för att vinna ligan. Lagen kvalificerar sig genom att antingen vinna kvalificeringsturneringar eller genom att behålla sin plats från tidigare säsonger.

Säsongen består av en regelbunden serie där varje lag möter de andra lagen två gånger – en gång hemma och en gång borta. Efter den regelbundna säsongen följer ett slutspel där de åtta bästa lagen i herrarnas liga tävlar om att nå finalen och kora en mästare. I damernas liga spelas det med ett kvartsfinalsystem.

SSL innebandy är känt för sin snabba och tekniska spelstil, och det är en mycket populär sport i Sverige. Många av världens bästa innebandyspelare har spelat eller spelar fortfarande i SSL. Ligan har också blivit mer internationell, med spelare från olika delar av världen som kommer till Sverige för att spela i ligan.

Den svenska innebandyligan (SSL) har också bidragit till att popularisera innebandy internationellt och har hjälpt till att utveckla sporten till vad den är idag. Något som också ökat intresset för ligan är att det är möjligt med betting på Svenska Superligan.

Centerpartiet presenterar Annie Lööfs efterträdare

De var tre kandidater som presenterades av Centerpartiets valberedning i höstas. Elisabeth Thand Ringqvist, Muharrem Demirok och Daniel Bäckström. Den som tros bli hennes efterträdare är Muharrem Demirok. Det står klart efter att Centerpartiet haft en presskonferens klockan 10.30 idag. Valberedningen var övertygade om att Muharremkan kan lyfta partiet.

Muharrem Demirok har varit kommunalråd i 14 år i Linköping och sitter i riksdagen för Centerpartiet. För några veckor sedan började det cirkulera uppgifter om att Muharrem Demirok var dömd för misshandel vid två tillfällen i sin ungdom på 90-talet. Detta ledde till att politikern själv gick ut och kommenterade det hela i ett inlägg på Facebook:

Det är två händelser som påverkat mig och som jag dolt bakom en mur av skam, skuld och ånger. Händelser som präglat vem jag är och vem jag vill vara.

 

 

Sverige blev utan medalj i JVM 2023

JVM Sverige 2023

Foto: YouTube

Juniorkronorna föll mot USA i en väldigt spännande bronsmatch som slutade 8-7 till USA där matchen avgjordes under förlängningsperioden. Efter matchen så var de svenska spelarna uppenbart besvikna efter att ha varit så nära en medalj. Istället blev det alltså en fjärdeplats för Sverige. Det laget som tog hem guldet  i turneringen var Kanada som vann över Tjeckien i finalen. Även den matchen gick till förlängning och slutade 3-2 till Kanada.

För er som inte fått nog av hockey så börjar damernas JVM i ishockey idag den 8 januari. SVT sänder Sveriges samtliga matcher samt semifinaler, finalen och bronsmatchen.  Du kan se premiärmatchen Sverige – USA på SVT 1 idag kl 16.00. Den sänds även på SVTPlay.

Varför gillar svenskar hockey så mycket?

Det finns många olika skäl till varför många svenskar gillar ishockey. En möjlig förklaring är att ishockey är en mycket populär sport i Sverige, med en lång tradition och starka lag som har gjort det väl i internationella tävlingar. Dessutom är ishockey en sport som är lätt att se på TV eller på plats på arenan, vilket gör den tillgänglig för många människor. Ishockey kan också vara en mycket spännande och dramatisk sport att titta på, med hög intensitet och ofta jämna matcher. Allt detta kan bidra till att många svenskar gillar ishockey.

Något annat som kan bidra till ökad popularitet och spänning är betting på hockey. En möjlig förklaring är att många människor tycker att det är spännande att satsa pengar på en sport som de är intresserade av och som de följer noga. Det kan också vara så att många människor tycker att det är roligt att försöka förutse resultatet av en hockeymatch och att se om de kan få rätt. Betting på hockey kan också vara populärt eftersom det finns många olika marknader och odds att välja mellan, vilket ger spelarna möjlighet att satsa på olika aspekter av matchen. Dessutom kan betting på hockey vara en social aktivitet som människor gör tillsammans med vänner eller kollegor.

VM i handboll för herrar 2023

Foto: YouTube

Världsmästerskapet i handboll för herrar 2023 (officiellt kallat IHF Men’s World Championship) är en internationell handbollsturnering som arrangeras av International Handball Federation (IHF). Turneringen är den största handbollsturneringen för herrar i världen. I år spelas turneringen från den 11 till 29 januari 2023. I Världsmästerskapet deltar 32 nationer. Sverige och Polen har valts som värdländer för turneringen 2023 och matcherna kommer att spelas i Gdańsk, Göteborg, Jönköping, Katowice, Kraków, Kristianstad, Malmö, Płock och Stockholm .Världsmästerskapet är en prestigefylld tävling och vinnarlaget koras till världsmästare i handboll. Det lag som har vunnit flest gånger hittills är Frankrike som har vunnit VM 6 gånger.

Var kan jag streama Handbolls VM 2023?

Viaplay Group kommer att sända VM för herrar 2023, 2025, 2027, 2029 och 2031. Du hittar mer information på Viaplays hemsida.

Varför är handboll så populärt att titta på?

Handboll är en spännande och actionfylld sport att titta på. Matcherna är ofta intensiva och hårt kämpade, med snabba och tekniskt skickliga spelare som utför akrobatiska rörelser och tuffa tacklingar. Handboll är också en sport som lämpar sig bra för livetittande, eftersom det är lätt att följa spelet och det finns många målchanser. Dessutom är handboll en sport som spelas på många olika nivåer, från amatör- och ungdomslag till professionella ligor och landslag. Detta gör att det finns möjlighet för många människor att delta i sporten, vilket bidrar till att den är populär att titta på.

Det ska även sägas att det svenska landslaget i handboll har varit väldigt framgångsrika, vilket såklart har lockat ett större intresse bland svenskar att följa sporten. Något som säkert kan ha bidragit till en ökad popularitet är att spelbolagen erbjuder betting på handboll.

Om du vill lära dig mer om handboll finns det många olika sätt att gå tillväga på. Ett första steg kan vara att hitta en handbollsklubb i din närhet och börja spela handboll med andra som delar ditt intresse. Det finns också möjlighet att lära sig om handboll genom att titta på matcher på TV eller online

Donald Trump ställer upp i presidentvalet 2024

Foto: YouTube

Den tidigare presidenten Donald Trump bekräftade nyligen att han tänker ställa upp i det amerikanska presidentvalet 2024. Det var under ett tal i Florida som ex-presidenten berättade om sin kandidatur och samtidigt riktade hård kritik mot den sittande presidenten Joe Biden. Biden kritiserades för det rådande ekonomiska läget, situationen vid gränsen vid Mexiko och utrikespolitiken.

Om Trump skulle lyckas att bli omvald så skulle det innebära att han blir den andra personen i USA:s historia som varit president under två mandatperioder som inte varit sammanhängande, något som inte hänt sedan 1800-talet när Grover Cleveland var USA:s 22 och 24 president.

Donald Trump var USA:s president mellan 2017 och 2021

Donald Trump vann presidentvalet 2016 med sin nu klassiska slogan Make America Great Again (MAGA). Den 20 januari 2017 så svors han in som USA:s 45:e president. Han misslyckades emellertid med att bli omvald i november 2020 men nu verkar alltså Trump vara revanschsugen.

Det återstår att se om det republikanska partiet vill ha tillbaka honom. En konkurrent som pekats ut är Ron DeSantis som kan bli en tuff motståndare när det gäller att få partiets presidentnominering 2024.